Hävning av förlagsavtal

Av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund vid extra föreningsmöte antagen
REKOMMENDATION angående i fall förlaget vill häva ett förlagsavtal.


  • Vänd dig alltid till SLFF om förlaget meddelar att ett avlämnat manuskript inte motsvarar vad som avtalats och vill häva ett ingånget avtal eller annars meddelar att man inte vill gå vidare med ett påbörjat projekt.
  • Kontrakterad författare, som fullgjort sin del av avtalet, ska alltid ha skälig ersättning för utfört arbete i de fall förlaget av en eller annan anledning ändrar sig beträffande utgivning av verket.
  • Ersättning ska normalt utgå med ett belopp som motsvarar avtalad royalty på hela första upplagans första tryckning.

Kommentar

Inte ofta men någon gång händer det att förläggaren vill häva ett skriftligt eller muntligt ingånget avtal med hänvisning till att ett manuskript inte levererats vid avtalad tid eller i avtalat skick. I detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma ramavtalet 9 § 3 mom. andra stycket (LÄR).

Avlämnat manuskript är godkänt av förläggaren om denne inte inom två månader skriftligen anmält sin uppfattning att manuskriptet inte svarar mot vad som avtalats.

I ramavtalet 14 § stadgas vidare att Förläggaren ska utge verket inom skälig tid och genom sedvanliga marknadsföringsåtgärder sörja för dess spridning ... Åsidosätter förläggaren sina skyldigheter enligt ovan, äger författaren häva avtalet och behålla vad han kan ha uppburit för verket. Författarens ersättning ska dock alltid lägst motsvara avtalat garantihonorar.

Storleken på de garantibelopp som i dag förekommer svarar dåligt mot den skada författaren åsamkas vid utebliven utgivning. SLFF:s krav vid utebliven utgivning är normalt royaltyn på hela första upplagans första tryckning. Det är därför viktigt att förlagsavtal träffas i god tid och att beräknat F-pris och beräknad storlek på första upplagans första tryckning finns angivet i förlagsavtalet.

7 juli 2017