Engångsersättning

Av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund vid extra föreningsmöte antagen
REKOMMENDATION angående engångsersättning.


  • Författararvode ska alltid vara knutet till omfattningen av nyttjandet.
  • I de fall förlagsavtal om fast arvode – s.k. engångsersättning – träffas, ska detta arvode alltid knytas till en bestämd upplaga.
  • I avtalet kan i förekommande fall också anges att överlåtelsen begränsas till att endast gälla utgivarens, t.ex. skolans, kommunens, institutionens, normala verksamhetsområde.
  • För den händelse efterfrågan blir större än vad utgivare och författare förväntat sig och verket trycks i fler exemplar, ska ytterligare honorar utbetalas. I avtalet bör därför anges i vilken form ytterligare ersättning ska utgå – nytt fast arvode för tillkommande upplaga eller sedvanlig försäljningsroyalty.
  • Se till att det i avtalet skrivs in att utgivaren (enligt 35 § upphovsrättslagen) även i detta fall är skyldig att tillställa dig intyg från tryckeriet om antalet framställda exemplar s.k. tryckerisedel.

Kommentar

Honorar ska normalt utgå i form av royalty och därmed knytas till omfattningen av nyttjandet av författarens verk. Det finns emellertid tillfällen då detta inte kan ge författaren någon rimlig ersättning för utfört arbete. Det kan t.ex. gälla en lärarhandledning eller ett läromedel för en liten målgrupp.

Författaren erbjuds då ett engångshonorar som vid detta tillfälle anses rimligt av både författare och utgivare. Inte sällan händer det emellertid att verket blir efterfrågat i en inte förväntad omfattning. Det utbetalda engångsarvodet visar sig då bli väsentligt lägre än vad ett normalt royaltyavtal skulle gett författaren. I försäljningsframgången har givetvis författaren en stor del och det framstår då som oskäligt att endast utgivaren ska ha favör av denna. För att undvika denna situation bör engångshonorar alltid knytas till en i avtalet angiven upplaga. Honoraröverenskommelsen kan då ges följande lydelse: För en upplaga på x tusen exemplar utgår ett arvode på y kr. När det gäller avtal med utgivare som är en skola, kommun, universitetsinstitution, organisation eller liknande, kan det vara lämpligt att i avtalet begränsa utgivarens rätt till dennes normala verksamhetsområde. Ett material som är framtaget för användning t.ex. inom en kommun kan senare visa sig vara av intresse utanför kommunen och utnyttjas på ett sätt som inte var förutsett då avtalet om engångsersättning träffades. Detta kan i avtalet ges följande lydelse: Utgivaren (skolan, kommunen, institutionen etc.) har rätt att försälja/ge bort exemplar av verket inom sitt normala verksamhetsområde. Alla andra rättigheter tillkommer författaren.

För att författaren ska ha kontroll över antal framställda exemplar, bör det i avtalet anges utgivarens skyldighet att utan anmaning tillställa författaren s.k. tryckerisedel. Där det finns upparbetade rutiner för en försäljningsredovisning t.ex. på ett förlag, bör det även avtalas om en sådan redovisning till författaren.

7 juli 2017