Kopiering av läromedel

Från och med höstterminen 2010 träffades ett nytt kopieringsavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access, där bland andra SLFF:s servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB ingår som medlemsorganisation. Kopieringsavtalet ska underlätta lärarnas yrkesutövning och elevernas undervisning, men syftet med kopieringen får inte vara att ersätta förlagsutgivna läromedel.

Kopiering som får ske

  • När förlagan är analog (t.ex. i pappersutgåva) får läraren och eleven fotokopiera men även skanna denna.
  • När förlagan är digital får läraren och eleven göra utskrifter och ladda ned denna från internet. Läraren och eleven får också framställa OH-bilder samt digitala bilder för projicering med presentationsprogram som exempelvis PowerPoint.
  • Läraren och eleven får fotokopiera och skanna högst 15 procent, men dock inte mer än 15 sidor, från en analog förlaga som exempelvis en bok, tidning eller ett häfte.
  • Läraren och eleven får göra utskrifter eller ladda ned från digital förlaga motsvarande högst 15 sidor i A4-format.

Det är viktigt att komma ihåg att digitala kopior av verk endast får vara åtkomliga för läraren och lärarens elever i en undervisningsgrupp. Elevernas åtkomst är begränsad till det aktuella läsåret. Detta gäller även för digitala kopior av verk som tillhandahålls för elever på skolans interna nätverk.

Kopiering som inte får ske

  • Det är inte tillåtet för lärarna och eleverna att kopiera ur arbetshäfte eller motsvarande som innehåller övningar, tester och liknande framtagna för engångsbruk, såvida dessa inte är förbehållna för kopiering.
  • Det är inte tillåtet att kopiera digitalt lagrade verk, exempelvis ur e-läromedel eller ur en online-databas, om skolan ingått annat avtal som reglerar sådan exemplarframställning.

Om läraren eller eleven önskar kopiera utöver vad som föreskrivs i kopieringsavtalet så krävs särskilt tillstånd av upphovsman och/eller rättsinnehavare. En sådan förfrågan ställs direkt till upphovsmannen och/eller den rättsinnehavare som gett ut verket.

Det är viktigt att kopieringsreglerna följs. Det nya i kopieringsavtalet är att kommunen och skolan ska utse en befattningshavare som kontaktperson i frågor som rör kopieringsavtalet. Kontaktpersonen svarar för att man inte bryter mot kopieringsavtalets regler.

Läs mer om kopieringsavtalet hos Bonus Copyright Access eller ring tfn 08-545 429 00, fax 08-545 429 10. 

7 juli 2017