Vad innebär upphovsrätt?

Uppkomst, verkshöjd och upphovsman

Upphovsrätten är teknikneutral och skyddar varje konstnärligt och litterärt verk oberoende av i vilken form och miljö som det återfinns i. Till exempel kan framställningar i tal och skrift, datorprogram och filmverk aktualisera ett skydd. Skyddet är formlöst och uppkommer automatiskt utan krav på registrering. Det uppkommer i och med verkets tillkomst oberoende av om verket anses vara färdigt. Utkast, skisser och liknade erhåller på samma sätt som färdiga skapelser upphovsrättsligt skydd under förutsättning att de uppfyller kravet på verkshöjd, d.v.s. innehar en viss grad av originalitet. Verkshöjd har uppnåtts om verket härrör från upphovsmannen själv som ett resultat av hans personliga, skapande insats. Det ska vara unikt med innebörden att två personer oberoende av varandra inte skulle ha utformat verket på samma sätt. Uppkommer tvist om vem upphovsrätten tillhör kan avsaknaden av ett formalitetskrav medföra problem i bevishänseende. Med anledning av detta bör man alltid fixera verket på papper, cd eller annat.

Kravet på verkshöjd är lågt ställt i svensk rätt vilket innebär att även enklare alster kan beredas skydd i upphovsrätten. I originalitetskravet ligger inget krav på konstnärlig kvalitet utan all konst är skyddsvärd. Upphovsrätten skyddar inte ett verks idé, motiv eller bakomliggande principer. Det är endast formen och förpackningen som skyddas; information och faktauppgifter kan aldrig ensamt bli föremål för skydd.

Endast fysiska personer kan vara upphovsmän. Juridiska personer kan inte vara upphovsmän och ting skapade av djur eller i naturen kan inte bli föremål för skydd. Man har ansett att det endast är fysiska personer som kan utföra den intellektuella prestation som krävs för tillkomsten av ett verk. När verk skapas i samverkan med andra kan flera personer gemensamt vara upphovsmän till verket (se 6 § URL). Gemensam upphovsrätt kräver en personligt skapande insats av varje upphovsman, enbart exempelvis teknisk hjälp stiftar inte upphovsrätt. Är de enskilda bidragen inte att betrakta som självständiga verk som kan stå ensamma innehar upphovsmännen en gemensam ensamrätt till verket. Samäganderätten ger upphovsmännen rätt att ensam förfoga över sin andel (om den kan urskiljas) men för att förfoga över verket som helhet krävs enighet. Med hänsyn till att de enskilda upphovsmännen kan ha olika starka personliga intressen av att föra en talan med anledning av ett upphovsrättsintrång, har varje upphovsman rätt att ensam beivra intrång.

7 juli 2017