Sanktioner vid upphovsrättsintrång

Intrångsansvar

Upphovsrättsintrång är ett angivelsebrott, vilket innebär att upphovsmannen först måste ange brottet till åklagare som sedan kan inleda en förundersökning och besluta om åtal. Är ett åtal ”påkallat ur allmän synpunkt” finns det emellertid en möjlighet för åklagaren att utan upphovsmannens påtalan inleda en förundersökning. Upptäcks intrång i samband med annat brott och det rör sig om stora summor kan det exempelvis leda till att åklagaren på eget initiativ inleder en förundersökning, s.k. allmänt åtal.

Bestämmelserna om intrång återfinns i 53 § URL. Har intrånget begåtts uppsåtligen, d.v.s. med avsikt, eller av grov oaktsamhet är straffet böter eller fängelse i högst två år. I straffhänseende är upphovsrättsintrång att jämföra med vanlig stöld, vilket det egentligen är fråga om. Även försök och förberedelse till brott kan leda till straffansvar men det regleras inte i upphovsrättslagen utan i brottsbalken. På yrkande av rättighetsinnehavaren kan domstolen under vissa förutsättningar vid vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång att fortsätta med åtgärden (53 a § URL).

Den som för privat bruk kopierar ett datorprogram döms till ansvar endast om förlagan för kopieringen används i näringsverksamhet eller offentlig verksamhet. Samma sak gäller framställning av digitala sammanställningar i digital form. Att skriva ut en digital sammanställning bestående t.ex. i en större samling uppgifter är alltså tillåtet om det görs för enskilt bruk men otillåtet om kopieringen sker digitalt oavsett i vilket syfte detta sker. Trots att det är otillåtet att kopiera dessa produkter för enskilt bruk föranleds emellertid inte några repressalier.

Skadestånd

Den som drabbas av ett upphovsrättintrång har rätt till skäligt vederlag för detta (se 54 § URL). Ersättningen kan delas upp i tre delar:

- Ersättning ska utgå för nyttjandet av verket enligt normala principer. För att denna ersättning ska utgå är det tillräckligt av att utnyttjande faktiskt har ägt rum, avsikten med det behöver inte utredas. Ersättningen är skattepliktig.

- Ersättning kan utgå för den ekonomiska förlust upphovsmannen lider p.g.a. intrånget. Det kan vara fråga om minskad försäljning av originalexemplaren, skada för upphovsmannens egen marknadsföring etc. För att denna ersättning ska utgå krävs uppsåt eller oaktsamhet vid utnyttjandet. Ersättningen är skattepliktig.

- Ett olovligt utnyttjande behöver inte endast leda till rent ekonomiskt lidande. Upphovsmannen kan också känna sig kränkt eller känna att hans personliga anseende har skadats. Det kan berättiga till ett ideellt skadestånd under förutsättning att uppsåt eller oaktsamhet förelåg hos nyttjaren. Ersättningen är skattefri.

Den som för privat bruk kopierar ett verksexemplar vars förlaga har framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten utan samtycke av upphovsmannen, är ersättningsskyldig om överträdelsen skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

7 juli 2017