Överlåtelse/upplåtelse av upphovsrätten

Överlåtelse/upplåtelse

I upphovsrättslagens tredje kapitel (27 § - 42 §) finns regler som behandlar överlåtelse av upphovsrätt. Reglerna är inte uppdaterade och en revision av upphovsrättslagens tredje kapitel är planerad.

Utgångspunkten i svensk rätt är att upphovsrätten tillhör den fysiska person som har skapat verket. Upphovsrätten upplåts endast till någon annan om det finns ett uttryckligt avtal som reglerar detta. Är det oklart vad som omfattas av ett avtal gäller generellt i enlighet med upphovsrättsliga tolkningsprinciper att avtal som reglerar upphovsrätt ska tolkas restriktivt. Det innebär att endast de rättigheter som klart framgår av avtalet upplåts till förvärvaren.

Med anledning av upphovsrättens personliga karaktär kan upphovsrätten inte utmätas. Det gäller oavsett om upphovsmannen innehar rättigheten eller om den har övergått till annan genom arv, testamente eller giftorätt.

Vad kan upplåtas

Upphovsrätten är en förmögenhetsrätt som med vissa begränsningar helt eller delvis kan upplåtas. Den ekonomiska rätten, d.v.s. rätten att förfoga över ett verk, kan obehindrat upplåtas medan den ideella rätten i princip alltid kvarstannar hos upphovsmannen. Den ideella rätten kan med bindande verkan endast efterges såvitt det angår en till art och omfattning begränsad omfattning av verket (3 § URL). Även om upphovsmannen avtalat om ett vidare eftergivande är denne endast bunden i den omfattning som framgår av 3 § URL. Anledningen till att det är möjligt att till viss del avtala bort den ideella rätten är praktiska. Vid till exempel en filmatisering av en roman underlättar det för filmföretaget att kunna vara säker på att författaren inte i efterhand hävdar att filmatiseringen utgör kränkande ändringar av verket.

Datorprogram tillkomna i anställning utgör ett undantag till principen om den ideella rättens oöverlåtbarhet. Har ett datorprogram skapats av en arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, övergår upphovsrätten till arbetsgivaren om inte annat har avtalats (40 a URL) I sådana situationer övergår både den ideella och den ekonomiska rätten på arbetsgivaren om inget annat har avtalats.

Upphovsrätt i anställningsförhållanden

Utgångspunkten i svensk rätt är att upphovsrätt skapas hos den fysiska personen och kan under vissa förhållanden övergå till arbetsgivaren. När verk skapats av en anställd i tjänsten eller på särskilt uppdrag från arbetsgivaren vid sidan av tjänsten kan det förekomma att den ekonomiska rätten till verket övergår till arbetsgivaren genom anställningsavtalet. Detta gäller dock endast om det som arbetstagaren presterar är vad som krävs för att han ska kunna fullfölja sitt anställningsavtal. Anses det att den ekonomiska rätten har övergått till arbetsgivaren har arbetsgivaren en rätt att använda verket inom sin normala verksamhet. Med normal verksamhet menas det verksamhetsområde där arbetsgivaren normalt verkar. För att arbetsgivaren ska kunna nyttja ett verk på ett sätt som ligger utanför dennes normala verksamhet krävs en överenskommelse med upphovsmannen.

Det är viktigt att notera att det endast är den ekonomiska rätten som övergår/upplåts till arbetsgivaren. Den ideella rätten med rätten att bli namngiven och rätten att motsätta sig kränkande ändringar av verket kvarstannar.

Som ett resultat av ett EU-direktiv är frågan om datorprogram tillkommet i anställningsförhållanden reglerad i upphovsrättslagen (40 a § URL) med innebörden att om inte annat har avtalats övergår datorprogram skapat av arbetstagare till arbetsgivare. Det gäller under förutsättning att datorprogrammet har skapats som ett led i arbetstagarens arbetsuppgifter eller efter instruktioner från arbetsgivaren. I dessa situationer övergår både den ekonomiska och den ideella rätten. Presumtionen är alltså den motsatta vid jämförelse med andra verk.

7 juli 2017