Upphovsrätt för läromedelsförfattare

Som läromedelsförfattare får du förr eller senare anledning att fundera över upphovsrättsliga frågor. I menyn till vänster följer en grundläggande redogörelse för upphovsrätten och det skydd som upphovsrätten erbjuder läromedelsförfattare och andra upphovsmän.

Mer information om upphovsrätt finns för SLFF:s medlemmar på Medlemssidorna.


Den 1 juli 2005 trädde den nya upphovsrättslagstiftningen i kraft, vilket innebär flera förändringar i vår upphovsrättslag. Några av förändringarna finner du i redogörelsen i menyn till vänster. Många av förändringarna är föranledda av Sveriges medlemskap i EU. Medlemskapet innebär bl.a. att samma rättsskydd ska beredas varje EU-medborgare oavsett var han befinner sig i unionen.

Med hänsyn till att upphovsrätten inte känner några geografiska gränser är en harmonisering av internationella regler en förutsättning för ett fullgott skydd för upphovsmannen. Av samma anledning är allt internationellt arbete av största betydelse och för att inte den internationella handeln och övrigt internationellt utbyte ska ske på bekostnad av upphovsmännen har internationella konventioner skapats som uppställer minimikrav för nationerna att uppfylla. Den konvention på upphovsrättens område som vunnit störst utbredning är Bernkonventionen med cirka 160 medlemmar.

Länkar

Upphovsrättslagen i sin helhet i databasen Rättsnätet 

7 juli 2017