Principdeklaration: Utbetalda förskott till författare

SLFF har på senare tid sett exempel på att några förlag kombinerar förskott med oskäliga royaltyvillkor. SLFF:s styrelse har med anledning av detta antagit en principdeklaration som deklarerar SLFF:s inställning i frågan. Avsikten är att förmedla SLFF:s ståndpunkt till såväl medlemmar som till förlag.


Författares situation ser vanligtvis ut på följande sätt: Författaren skriver och skapar ett manuskript under en längre period och huvuddelen av den ekonomiska ersättningen utbetalas cirka ett år efter att utgivningen påbörjats. Dagens system med så sena royaltyutbetalningar innebär för många författare ekonomiska påfrestningar. För de författare som saknar fast arbete vid sidan av författandet är det svårt att klara sig under rådande premisser. För att påskynda en utgivning finns det dessutom ofta önskemål från förlaget att författare med fasta anställningar ansöker om tjänstledigt för att under en period ägna större tid åt skrivandet.

Under ovan beskrivna förhållanden är det för många en omöjlighet att kunna försörja sig i väntan på utbetalningar och ett garantihonorar som i många fall inte utbetalas förrän manus är färdigskrivet och inlämnat.

Detta innebär att författare ibland av förlaget erbjuds ett förskott. Ett förskott som senare ska dras från författarens intjänade royaltyersättning.

När den här typen av förskott utbetalas, kombinerar vissa förlag förskotten med oskäligt låga royaltyvillkor. Förlagen vill genom sänkta royaltysatser "ta betalt" för att man erbjuder författaren ett förskott.


SLFF ser allvarligt på förhållandet att förlagen utnyttjar sin maktställning på sätt som ovan. En konsekvens av detta är att det ofta är mer gynnsamt för författaren att istället ta ett banklån än att ta emot ett förskott från det förlag som önskar en snabbare utgivningstakt. SLFF:s inställning är att eventuella förskott varken ska påverka royaltyvillkoren eller beläggas med ränta.

7 juli 2017