Principdeklaration: Tidigare utbetald royaltyersättning

SLFF har på senare tid sett exempel på att några förlag kräver författare på ränta för redan intjänad royalty som har utbetalats tidigare. SLFF:s styrelse har med anledning av detta antagit en principdeklaration som deklarerar SLFF:s inställning i frågan. Avsikten är att förmedla SLFF:s ståndpunkt till såväl medlemmar som till förlag.


Författarroyalty utbetalas idag senast sju månader efter redovisningsterminens slut. Det innebär för författaren att utbetalningen av avtalsenlig royaltyersättning kan dröja mer än ett år, trots att pengarna redan finns i förlagens system. För att klara sin ekonomiska livssituation är fåtalet författare, på grund av den sena utbetalningstiden, tvungna att be sitt förlag att få ut hela eller delar av sin redan intjänade royaltyersättning i förtid, d.v.s. efter att redovisningsterminen avslutats men innan dessa sju månader passerat.

Det har visat sig att flera förlag, när royaltyersättning utbetalas tidigare på detta sätt, belägger beloppet med räntor som 7,75 procent och 8 procent, d.v.s. räntor som överstiger vanliga bankräntor.

Att förlagen redovisar och utbetalar royaltyersättning till författaren så sällan som en gång per år och så sent som sju månader efter redovisningsterminens slut, har sin grund i att försäljningen av läromedel har skett i kommission genom bokhandlarna som hade returrätt vid redovisningsterminens slut. Reglerna är inte heller anpassade till dagens datoriserade redovisningssystem som lätt medger både snabbare redovisning och utbetalning. Faktorer som förr talade för en redovisningsreglering motsvarande dagens existerar inte längre och en motsvarighet till förlagens sätt att redovisa och utbetala intjänad ersättning går inte att finna i någon annan bransch.

En anledning till att tidpunkten för redovisning och utbetalning hos många förlag inte har förändrats är naturligtvis att den är gynnsam för förlagen, som ges möjlighet att dra fördel av att också författarnas pengar förräntas under den period som de finns i förlagens system. Det kan röra sig om förräntning under mer än ett år utan att författarna kan ställa krav på att deras royaltyersättning, när den väl utbetalas, ska påföras ränta för den tid som pengarna funnits tillgängliga för utbetalning.


SLFF ser allvarligt på förhållandet att de författare som får hela eller delar av sin intjänade royaltyersättning utbetald tidigare än avtalet stadgar beläggs med ett räntepåslag. SLFF:s inställning är att redan intjänad royaltyersättning, som utbetalas tidigare, inte ska påföras ränta. 

7 juli 2017