Stipendier/gästhem - andra

Nedan följer en förteckning av stipendier - utöver de som utlyses av SLFF - som läromedelsförfattare kan söka. Här finns även vissa gästbostäder.

Stipendier från Journalistförbundet

Varje år delar Journalistförbundet ut olika stipendier varav de flesta finansieras av kopieringsersättningar/ upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access (texter/bilder). Ett mindre antal av Journalistförbundets stipendier finansieras av upphovsrättsersättningar från Copyswede (tv-program).

Journalistförbundet delar ut:

Kreativitetstipendier i Aten 
- Språkstipendier i franska i Aix-en-Provence
- Stipendier till Riva del Sole
- Säkerhetsstipendier 
- Stipendier för utbildning och kompetensutveckling 
- FOJO-stipendier för frilansar och arbetslösa  
- NJC-stipendier för deltagande i årets huvudkurs
- Tyska i Berlin
 

Kreativitetstipendier i Aten, språkstipendier i franska i Aix-en-Provence, stipendier till Riva del Sole, säkerhetsstipendier, stipendier för utbildning och kompetensutveckling, FOJO-stipendier för frilansar och arbetslösas, NJC-stipendier för deltagande i årets huvudkurs samt tyska i Berlin.

Behörig att söka Journalistförbundets stipendier är:

Det är upphovsrättsliga regler som avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behörig att söka är alla som de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker (för texter/bilder tilldelas Journalistförbundet kopieringsersättningar/upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access), och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5 (för tv-program tilldelas Journalistförbundet en mindre del upphovsrättsersättningar från CopySwede).

Du ska ha varit publicerad i tryckt skrift/medverkat i produktion av tv-program.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande för behörighet att söka Journalistförbundets stipendier är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Mer information om stipendierna, ansökningskriterier, ansökningtider och ansökningsförfarande hittar du på Journalistförbundets webbplats  e-posta till stipendier@sjf.se 

Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska afrikainstitutet erbjuder möjligheten att söka studiestipendier för studerande vid universitet och högskolor i Norden samt för journalister och läromedelsförfattare. 
Mer information, ansökningstider, ansökningsförfarande och blanketter hittar du på Nordiska Afrikainstitutets webbplats.

Sveriges författarfond

Sveriges författarfond utlyser två gånger om året arbetsstipendier avsedda för författare, översättare, tecknare eller fotograf som är representerad i folk- och skolbibliotek med litterära verk. Stipendierna utgår ur den statliga ersättningen - biblioteksersättningen - till författare med flera, för utnyttjande av deras verk på bibliotek. 

Bidrag för resor och internationella utbyten utlyses fem gånger per år - 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november - och kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare.

Mer information om stipendier och bidrag, ansökningskriterier, ansökningstider, ansökningsförfarande och blanketter hittar du på Sveriges författarfonds webbplats, eller kontakta Sveriges författarfond på  tfn 08-440 45 50, svff@svff.se.

Radiostipendier

Sveriges Författarförbund (SFF) utlyser varje höst punktstipendier från medel som kommer från Copyswede-ersättningar för vidaresändning i radiokanaler. Berättigade att söka stipendium är alla fritt arbetande litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn- och ungdomsförfattare, översättare, kulturskribenter och journalister vilkas texter eller egna radioinslag sänts i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4). Dramatiska verk omfattas inte. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund. Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i SFF. Ansökningsblankett rekvireras från SFF:s kansli, tfn 08-545 132 00, eller hämtas på SFF:s webbplats.

Lars Salvius-föreningen

Lars Salvius-föreningen fördelar stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelar man ett årligt pris. Medlen härrör från ersättningen för kopiering ur vetenskapliga tidskrifter och annat särskilt kopieringskänsligt material.

Stipendierna ges till personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor. Projektbidragens syfte är att stärka den externa forskningskommunikativa processen, bl.a. den som åsyftas i universitetens "tredje uppgift". Observera att bidrag ej ges för författande av läroböcker eller enstaka populärvetenskapliga verk.

Detaljerad information, ansökningstider och ansökningsblanketter finns på Bonus Copyright Access webbplats eller kontakta Bonus Copyright Access på tfn 08-545 429 00 eller e-post.

Skandinaviska föreningens konstnärshus, Residens för nordiska konstnärer i Rom

Sista ansökningsdatum: 1 februari - 1 April 2017.
För information besök www.circoloscandinavo.it/residency-program/

Stipendier utlysta av Natur och Kulturs stiftelse

Ett flertal stipendier utlyses för författare:  arbetsstipendier inom sakprosa, populärvetenskapliga arbetsstipendier, Johan Hansson-stipendiet, Cullbergstipendiet samt Akademiskt kursboksstipendium.

För mer information och ansökningsförfarande besök Natur och Kulturs webbplats.

Kurslitteraturpriset

Kurslitteraturpriset utlyses av Studentlitteratur.

För mer information och ansökningsförfarande besök Studentlitteraturs webbplats.

23 januari 2018