Samarbetsorganisationer

Nedan ges information om några av de organisationer som SLFF innehar medlemskap i eller är stiftare till.

Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia)

SLFF ingår genom sitt servicebolag LISAB - tillsammans med 14 andra organisationer - i  samarbetsorganet Bonus Copyright Access. Bonus står för Bild Ord Not Upphovsrättslig Samorganisation. Bonus Copyright Access tillvaratar medlemsorganisationernas gemensamma intressen vad gäller kopiering i utbildningssammanhang och för intern information. Inom Bonus Copyright Access organisationer fördelas ersättningen för denna kopiering. 

I Bonus Copyright Access ingår: Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB), Journalisterna i Sverige AB (JISAB), Bildleverantörernas Förening (BLF), Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik (SKAP), Föreningen Svenska Läromedel (FSL), Föreningen Svenska Tecknare (ST), Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Föreningen Sveriges Konsthantverkare och industriformgivare (KIF), Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska Fotografers Förbund (SFF), Svenska Förläggareföreningen (SvF), Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF), Sveriges Författarförbund (SFF), Sveriges Tidskrifter AB och TU Service AB.

Copyswede

Copyswede är en ekonomisk förening som har till ändamål att bland annat främja medlemsorganisationernas ekonomiska intressen genom att träffa avtal rörande nyttjanden

- genom sändning via satellit, kabel och liknande
- genom överföring till anordning genom vilken återgivning kan ske
- genom överföring från en sådan anordning till en annan samt
- att i första hand för medlemsorganisationernas räkning inkassera och fördela ersättningen för nyttjandet samt 
- att för medlemsorganisationernas räkning vara en informationscentral med särskild inriktning på villkor och upphovsrättsliga regler för användning av verk och prestationer i digital form.

SLFF samt ytterligare 13 olika upphovsrättliga huvudorganisationer inom Ord, Bild, Ton, Scen och Eter är medlemmar i Copyswede. Att Copyswede  företräder många rättsinnehavare inom skilda verksamhetsområden underlättar möjligheten att få avtal till stånd. Ett ett exempel på avtal Copyswede tecknat är det avtal med kommuner som reglerar skolors rätt att banda radio- och tv-program för användning i undervisningen.

Copyswedes verksamhetsområde är ett komplement till ALIS förvaltningsområde vilket ger SLFF:s medlemmar en heltäckning på vidareanvändningsområdet.

KLYS

SLFF är medlem i KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd - bildad 1959. Organisationen har totalt 18 medlemmar hemmahörande inom delområdena Ord, Bild, Ton, Scen och Eter.

KLYS företräder sina medlemsorganisationer i frågor som rör lagstiftning och kulturpolitik av gemensamt intresse. Sedan 1963 är KLYS remissinstans och avger yttranden över statliga och andra betänkanden inom områden som kulturpolitik, skattefrågor, upphovsrättsfrågor och mediefrågor. KLYS avger även på eget initiativ utredningar, skrivelser och förslag inom områden som är viktiga för organisationen, exempelvis skatte- och upphovsrättsområdet.

European Writers' Council - EWC

EWC är en sammanslutning av europeiska författarorganisationer och arbetar bland annat för författares upphovsrättsliga krav inom Europa.

Besök webbplatsen för European Writers' Council

Nordiskt Författar- och Översättarråd - NFOR

SLFF är medlem i Nordiskt Författar- och Översättarråd (NFOR). NFOR är en sammanslutning av 19 medlemsorganisationer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island och Grönland som tillsammans representerar 18 000 författare och översättare. Vart annat år är det möte då frågor av gemensamt intresse diskuteras.

På ALIS webbplats kan du läsa om ALIS verksamhet. För ytterligare information vänd dig till ALIS kansli: Blå Tornet, Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm, Tfn 08-411 98 10, Fax 08-411 09 20. E-post: alis@alis.org
Sveriges Dramatikerförbund
Sveriges Författarförbund
Svenska Journalistförbundet

Administration av Litterära Rättigheter i Sverige - ALIS

ALIS står för Administration av Litterära Rättigheter i Sverige. ALIS är en så kallad collecting society vilket innebär att ALIS träffar avtal och inkasserar ersättning för användning av upphovsmännens verk. ALIS verkar på litteraturens område, på motsvarande sätt som exempelvis STIM gör på musikens. SLFF bildade 1995 föreningen ALIS, Administration av Litterära Rättigheter I Sverige, tillsammans med Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund och Sveriges Författarförbund. - ALIS bevakar upphovsmännens ideella och ekonomiska rättigheter, när deras verk vidareanvänds i olika medier. - ALIS verkar för att det upphovsrättsliga skyddet respekteras hos olika nyttjare och underlättar kontakterna mellan upphovsmän och användare.

På ALIS webbplats kan du läsa om ALIS verksamhet. För ytterligare information vänd dig till ALIS kansli: Blå Tornet, Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm, Tfn 08-411 98 10, Fax 08-411 09 20. E-post: alis@alis.org

7 juli 2017