Remissyttranden

SLFF är remissinstans och bereds tillfälle att ge synpunkter på statliga utredningar. På senare år har SLFF bland annat lämnat synpunkter på följande utredningar:

Ekonomi

SLFFs remissyttr på EU-kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker tidningar och tidskrifter.170119 (002 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Upphovsrätt

SLFF:s Remissyttrande gällande Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för upphovspersoner med läsnedsättning. Ds 2017_52" (pdf, öppnas i nyttt fönster)

SLFF:s remissyttrande på EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering 161021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFF:s remissyttrande på EU-kommissionens meddelande KOM(2015) 626 – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten. (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFF:s yttrande angående Herrelösa verk Ds 2013 63 (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFF:s yttrande angående Tillstånd och medling SOU 2013 4 (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFF:s yttrandet angående WIPO:s diplomatkonferens avseende ett internationellt avtal om undantag i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning/läsnedsättning. (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFF:s och LISAB:s yttrande på kommissionens förslag om kollektiv rättighetsförvaltning KOM 2012 372 slutlig 121001 (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFF:s LISAB:s yttrande över SOU 2011 32 En ny upphovsrättslag slutl 111017 (pdf. öppnas i nytt fönster)

SLFF:s synpunkter m a a Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsåtgärder Ju 2011 15 (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFF:s yttrande ang orphan works KOM (2011) 289 slutlig 110905 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bil 1. SLFF:s LISAB:s yttrande över Avtalad upphovsrätt. slutl. 100901 (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFF:s och LISAB:s yttrande ang delbetänkandet Avtalad upphovsrätt SOU 2010 24 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Yttrande angående grönbok: upphovsratten i kunskapsekonomin KOM (2008) 466 slutlig (pdf, öppnas i nytt fönster)

Musik och film på Internet - hot eller möjlighet? Ds 2007:29 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter och förslag till rådets rambeslut om stärkta straffrättsliga åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter. Ju2005/6587/L3 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister. Ju2004/10081/DOM (pdf, öppnas i nytt fönster)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (pdf, öppnas i nytt fönster)

Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Ds 2003:35 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utbildning

SLFF:s yttrande på innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar - slutbetänkande, SOU 2012:41 (pdf, öppnas i nytt fönster), s.k. "lärarundantaget".

Yttrande över Betänkandet SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning av Utredningen om en ny lärarutbildning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Nyttiggörande av högskoleuppfinningar. SOU 2005:95 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läromedel - specifikt. SOU 2003:15 (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Kultur

SLFFs remissyttrande på Lättlästutredningen 140108 (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFFs remissyttrande på Ds 2012 13 Ny bibliotekslag 20120911 (pdf, öppnas i nytt fönster)

SLFF:s remissyttrande på Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012 65 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Yttrande över PM Avveckling av inkomstgarantier – Ku2009/2332/KV (januari 2010) (pdf, öppnas i nytt fönster)

Yttrande över Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16) (pdf, öppnas i nytt fönster)

Konstnärerna och trygghetssystemen. SOU 2003:2 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket. SOU 2002:27 (pdf, öppnas i nytt fönster)

7 juli 2017