Nyhetsarkiv 2008

Studentbay polisanmäls

2008-12-17
Studentbay har olagligen tillgängliggjort författares böcker på sin webbplats. Idag polisanmäldes de av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund som företräder upphovsmännen ― författarna.
― Anmälan är viktig av principiella skäl. Att tillgängliggöra författares texter på nätet utan upphovsmännens samtycke är olagligt och oacceptabelt, säger Jöran Enqvist, ordförande i SLFF. Sådana stölder leder till ett inkomstbortfall som i förlängningen innebär att allt färre läromedel skrivs. Risken är påtaglig att aktuell kurslitteratur kommer att saknas, framför allt i smala ämnesområden, där marknaden är särskilt känslig. Läs mer i SLFF:s pressmeddelande om SLFF:s polisanmälan (pdf).

Läromedelskunskap viktig i lärarutbildningen

2008-12-03
SLFF uppvaktade i våras tillsammans med FSL lärarutbildningsutredningen. Dess förslag har nu kommit (SOU 2008:109) och vi kan konstatera att vi fått visst genomslag för våra förslag. Utredningen säger inom ramen för momentet ”Läroplansteori och didaktik” bland annat följande:

”Läromedelskunskap i vid bemärkelse är också en viktig del av de blivande lärarnas förberedelser på yrkesutövningen. Frågor om avsändare, perspektiv och budskap måste ställas inför varje läromedel för att så långt möjligt undvika vinklade eller alltför förenklade framställningar.”

- Vi är glada för att vi har fått gehör i denna för oss viktiga fråga, säger Jöran Enqvist, SLFF:s ordförande.

Grafisk formgivare gav medlemmar inspiration

2008-11-27
Den 22-23 november höll SLFF en kurs i Bild, form och layout på Hotell Långholmen. Kursen väckte många medlemmars intresse. Med hjälp av den grafiska formgivaren Eva Wilssons inspirerande föreläsningar om typografi, bildval och eko-innovativ design, lärde sig de 27 deltagarna mer om samspelet mellan ord och bild, speciellt på bokomslag. En kurs väl värd att upprepa!

Striden utan vinnare nu avgjord

2008-10-29
Högsta domstolen meddelar att författarna Astrid och Per Björgell inte får prövningstillstånd i målet mellan författarna och förlaget Studentlitteratur. Hovrättens dom som gick författarna emot står därmed fast. Den innebär att författarna mot sin vilja sitter fast i ett livslångt avtal. Förlagsavtal är inte uppsägningsbara med mindre än att en uppsägningsklausul finns i avtalet. Läs mer i SLFF:s pressmeddelande gällande HD:s dom i Björgellmålet (pdf).

Bengt Westerberg ny ordförande i Bonus Presskopia

2008-10-15
Upphovsrättsorganisationen Bonus Presskopia har vid en extra föreningsstämma den 15 oktober 2008 enhälligt valt Bengt Westerberg till ny ordförande. SLFF:s förbundsdirektör Jenny Lundström och Per Hultengård, direktör i Tidningsutgivarna, har i egenskap av valberedning arbetat med uppdraget att finna ny ordförande i Bonus Presskopia. Ett mycket bra val av ordförande med tanke på Bengt Westerbergs engagemang i skolfrågor och hans stora kompetens i övrigt, säger SLFF:s ordförande Jöran Enqvist.

Yttrande över Grönbok

2008-10-08
SLFF har lämnat in ett yttrande över Grönbok Upphovsrätten i kunskapsekonomin KOM (2008) 466 slutlig, till Justitiedepartementet. Läs mer i yttrandet gällande Grönbok Upphovsrätten i kunskapsekonomin KOM (2008) 466 slutlig (pdf).

Upphovsrättens hjälte 2008

2008-09-26
Översättaren Ulrika Wallenström får 2008 års ALIS-pris ”Upphovsrättens hjälte”. Hon får priset för att hon stått fast vid och vägrat ge upp sin självklara rätt till sitt eget verk genom att inte acceptera förändringar i sin översättning som hon inte godkänt. ALIS-priset delas ut vid en ceremoni vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg  den 26 september. Prisutdelare är den tidigare ALIS-pristagaren Claes Eriksson. Läs mer i ALIS pressmeddelande om Upphovsrättens hjälte 2008 (pdf).

Nordiskt manifest tydliggör facklitteraturens plats i kulturpolitiken

2008-09-23
Den facklitterära genren främjar demokratin, föder den offentliga debatten och är nödvändig i kraven på kunskap och livslångt lärande. Detta var några av de punkter som enhälligt fastställdes av företrädare för författare av läromedels- och annan facklitteratur, på det sjätte facklitterära nordiska mötet i Uppsala den 19-21 september. Mötet anordnades av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – SLFF.  Läs mer om manifestet i SLFF:s pressmeddelande (pdf).
För ytterligare information:
Jöran Enqvist, ordförande, 076-819 6147
Jan Trost, vice ordförande, 070-49 50 424
Jenny Lundström, förbundsdirektör, 070-440 02 60

SLFF säger upp Ramavtalet

2008-06-11
SLFF säger upp Ramavtalet för förlagsavtal med Föreningen Svenska Läromedel (FSL) som tecknades 1984.
– Avtalet är föråldrat och sedan länge obsolet, säger SLFF:s ordförande Jöran Enqvist. Avtalet grundade sig på förläggardiktat och byggde på ett ramavtal för skönlitteratur – med helt andra förutsättningar. Nu arbetar vi efter de avtal vi tecknar med olika läromedelsförlag och med egna avtalsmallar till stöd för våra medlemmar.
Läs mer i SLFF:s pressmeddelande om uppsägning av Ramavtalet (pdf)

Konferens: Läromedelskunskap i lärarutbildningen

Den 19 april höll SLFF en konferens med titeln Läromedelskunskap i lärarutbildningen. Konferensen gav deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och kan ses som ett första steg att skapa ett nätverk, i första hand för medlemmar i SLFF som är utbildare vid lärarutbildningar. Tanken är även att konferensdeltagarna ska utgöra en referensgrupp för SLFF i det fortsatta agerandet i frågan.

Författarna livegna - enligt hovrätten

2008-04-03 12.40
Den 3 april avkunnade hovrätten i Malmö en dom som tvingar författarparet Per och Astrid Björgell till ett livslångt avtal med motparten förlaget Studentlitteratur. Tingsrätten i Lund gav förra året författarna rätt att säga upp sitt förlagsavtal med Studentlitteratur.

- Studentlitteratur har ondgjort sig över att SLFF talat om ”livegenskap”. Den ändrade domen innebär att Studentlitteratur fått rätt i att deras författare är bundna på livstid. Domen bygger på en otidsenlig uppfattning om ett så kallat ”handelsbruk”, något som dessutom Studentlitteratur aldrig använt i sina avtal, säger Jöran Enqvist, ordförande i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF. Författarna kommer att överklaga domen till Högsta domstolen.

Läs mer i SLFF:s pressmeddelande 3 april, gällande hovrättens dom i Malmö (pdf)
Läs mer i SLFF:s pressmeddelande 29 februari, gällande prövning i hovrätten i Malmö (pdf)
Läs mer om domen i maj 2007 (pdf)
Swedish Court supports authors (pdf)
Läs mer i SLFF:s pressmeddelande maj 2007 (pdf).
Ytterligare information
Jöran Enqvist, ordförande, SLFF, 076-819 61 47
Jenny Lundström, förbundsdirektör, SLFF, 070-440 02 60

Nordiska och europeiska författarmöten i Stockholm

2008-06-30
I anslutning till den globala litterära konferensen Waltic, har två konferenser med upphovsrättslig och författarpolitisk prägel ägt rum i Stockholm.
Lördag 28 juni höll Nordiskt Författar- och Översättarråd (NFOR) sitt årliga rådsmöte, med SLFF och SFF (Sveriges författarförbund) som värdorganisationer. Förutom avrapportering av tillståndet i de olika länderna beträffande författares situation, och ett ifrågasättande av Nordiska Rådets nedrustning av sina kulturella insatser diskuterade NFOR sina arbetsformer. Söndag 29 juni höll European Writers Congress (EWC) sin årliga ”General Assembly” med ”authors’ rights” i olika former som huvudtema.

Säkra tillgången till skolbibliotek

2008-06-10
I Folkpartiets rapport Skolbibliotek för alla, som kom den 8 juni, läggs fyra förslag fram för att säkra elevernas tillgång till skolbiblioteken:
1 Krav på skolbibliotek införs i den nya Skollagen
2 Skolbibliotek som del i inspektionen 

3 Investering i skolbiblioteken
4 Lika villkor för fristående och kommunala skolor
Dessa förslag stämmer väl överens med krav som ställts på både denna och tidigare regeringar av den Nationella Skolbiblioteksgruppen, där SLFF också ingår.
- Det är glädjande att se att våra formuleringar återspeglas i denna rapport. Men vi vill också se detta genomfört innan vi är nöjda, säger Jöran Enqvist, SLFFs ordförande och representant i denna nätverksgrupp.

Filmregissörer fick rätt i HD

2008-03-19
Den 18 mars kom HD-domen i målet om reklamavbrott i film mellan filmregissörerna Vilgot Sjöman och Claes Eriksson och TV4. I domen fastställdes att TV4, genom att sända reklamavbrott i upphovsmännens filmer, ändrat i filmverken och därmed kränkt de båda upphovsmännens egenart enligt 3 § Upphovsrättslagen. Läs mer om processen på KLYS webbplats.

Göran Hägg granskar läroböcker i svenska

För 22:a året i rad har Göran Hägg betygsatt läroböcker. I år är det läroböcker i svenska för gymnasiet som legat under hans lupp.
Läs mer på
http://www.aftonbladet.se/kultur/article1631150.ab
http://www.aftonbladet.se/kultur/article1640059.ab

DidaktikDesign bjuder in till "Designs for learning"

I mars 2008, arrangerar DidaktikDesign konferensen Designs for learning, med bland annat en workshop om läromedel. Läs mer på http://www.didaktikdesign.nu/conference.htm

9 februari 2011