Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

SLFF har inkommit med remissyttrande gällande EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering. SLFF ställer sig bakom EU-kommissionens målsättning och syfte att se till att EU:s upphovsrättsbestämmelser även i fortsättningen ger en hög skyddsnivå för rättighetshavare på den digitala inre marknaden. Men för att åstadkomma och upprätthålla detta är det viktigt att inte störa marknaden.

I kommissionens vilja att beakta användarnas behov, ska även beaktas rättighetshavarnas behov, rätten och möjligheten för rättighetshavarna i den kreativa näringen att konkurrera på lika villkor. Upphovsrättslagstiftningen är en skyddslagstiftning som är till för att skydda rättighetshavare så att det finns ekonomiska möjligheter att även i fortsättningen kunna skapa nya verk.

Att införa nya undantag eller inskränkningar är inte en väg att gå, utan vi förordar istället de nordiska avtalslicenslösningarna som vi har i Sverige och i övriga Norden, enligt de svenska och nordiska upphovsrättslagstiftningarna. Det är välfungerande licenslösningar som även fungerar vid gränsöverskridande nyttjanden.

Vi förutsätter att de gemensamma EU-reglerna är nödvändiga på det sätt att de inte omkullkastar välfungerade nationella avtalsmodeller. Subsidiaritetsprincipen måste respekteras. Avtal mellan rättighetshavare och användare genom bl.a. kollektiv förvaltning är en fruktbar lösning där parterna gemensamt kommer överens om villkoren.

Läs hela SLFF:s remissyttrande på EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering 161021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

8 november 2016