Reducerad skattesats på elektroniska publikationer

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund välkomnar och ställer sig bakom EU-kommissionens förslag som ska göra det möjligt för EU:s medlemsstater att införa reducerade skattesatser även för e-böcker och övriga e-publikationer.

Redan under år 2011 fattade riksdagen beslut om att ställa sig bakom EU-kommissionens grönbok om mervärdesskatten. Riksdagen beslutade också att det var viktigt att samma mervärdesskattesats skulle gälla för e-böcker som för tryckta böcker. Men på grund av gällande EU-regler i mervärdesskattedirektivet har det inte varit möjligt att tillämpa samma mervärdesskattesatser på e-publikationer som på tryckta publikationer. Såvitt SLFF har förstått råder det i Sverige en samsyn i sakfrågan. Det är alltså angeläget att införa och tillämpa samma skattesats på e-publikationer som det görs på tryckta publikationer.

I takt med den ökade digitaliseringen i vår omvärld tar även försäljning av läromedel sitt uttryck i nya digitala former. För att möta alla behov av läs- och skrivinlärning medför digitaliseringen ett ökat tryck på fler tillgängliggöranden av digitala läromedel, men för att kunna verka även på en digital marknad krävs också att villkoren möjliggör det. I dagsläget är det svårt att motivera varför mervärdesskattesatsen inte är lika för en tryckt lärobok (ett analogt läromedel) och en e-lärobok (ett digitalt läromedel), säger förbundsordförande Wiwi Ahlberg och förbundsdirektör Jenny Lundström.

Vi bedömer att det är viktigt att medlemsstaterna skyndsamt ges möjlighet att tillämpa samma mervärdesskatter på elektroniskt tillhandahållna publikationer som de som tillämpas på tryckta publikationer.

Läs hela SLFF:s remissyttrande på EU-kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker tidningar och tidskrifter.170119 (002) (pdf, öppnas i nytt fönster)

16 februari 2017