2014 års läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen

Den 27 oktober delade Sveriges Läromedelsförfattares Förbund ut Årets Läromedelsförfattarpris, Lärkan 2014, samt Läromedelsförfattarpriset för årets debutant, Lärkungen 2014. Med ett totalt prisbelopp på 275 000 kr. Priserna överlämnades av utbildningsminister Gustav Fridolin.

Priserna delades ut på Skolforum, Stockholmsmässan, och överlämnades av utbildningsminister Gustav Fridolin som är intresserad och engagerad i läromedelsfrågor.

 

Lärkan och Lärkungen 2014 vinnarna

I bild ses från vänster: Karin Danielsson, Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Roger Ellmin, Hans Persson, Hans Almgren, alla vinnare av Lärkan. Årets debutantpris Lärkungen som gick till Tiia Ojala togs emot av Leonora Lippig Singewald, längst till höger.

Vinnare

Årets debutantpris Lärkungen 2014 tilldelas Tiia Ojala
Med sitt omfattande läromedelspaket Resan hit, ett SFI-material för elever med bristfällig skolbakgrund, ser vi Tiia Ojala som en värdig vinnare av Lärkungepriset. Hennes lättlästa texter har ett elevperspektiv, vilket kan skapa igenkännande glädje och bidra till engagemang och läslust hos ovana läsare. Dessutom bidrar böckerna till att förståelse och tolerans för nyanlända elevers erfarenheter och livssituation kan öka på svenska skolor.

Årets Lärkanpris 2014 i kategori Förskola/Lågstadium tilldelas Karin Danielsson
Karin Danielsson är en erfaren lågstadie- och speciallärare och författare till en mängd läromedel. Hon lyckas förmedla sitt stora intresse för djur och natur till de mindre barnen på ett fascinerande sätt. Karin presenterar spännande fakta som verkligen fångar barnens intresse. Detta innebär att eleverna växer både när det gäller kunskap och läsfärdighet. Hon har även författat läromedel i svenska, matematik och engelska för de tidigare åren. Karin Danielsson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014.

Årets Lärkanpris 2014 i kategori Mellanstadium tilldelas Hans Persson
Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014.

Årets Lärkanpris 2014 i kategori Högstadium tilldelas Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin och Peter Watcyn-Jones
Författarteamet Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin och Peter Watcyn-Jones firar i års 20-års jubileum i sitt samarbete. De har i sina läromedel i engelska tydligt knutit an till gällande läroplaner, kurs- och ämnesplaner samt till aktuell pedagogik. I de olika läromedlen finns tydliga pedagogiska och didaktiska intentioner. Teamets läromedel ger eleverna redskap att nå målen och lärarna verktygen att undervisa. Eva och Karin har dessutom författat flera uppskattade läromedel i svenska. Alla tre är värdiga vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014.

Årets Lärkanpris 2014 i kategori Gymnasium tilldelas Hans Almgren
Hans Almgren har en mångårig bred och djup produktion med väl genomtänkt och nivåanpassat didaktiskt framställningssätt i sina verk, som väcker både nyfikenhet och ämnesintresse hos eleverna och stimulerar deras självständiga tänkande och källkritiska medvetenhet. Ämnesinnehållet är aktuellt och väl anpassat till skolans läroplaner, kurs- och ämnesplaner och underlättar lärarens undervisning och utvärdering av elevernas prestationer. Både ämnesinnehåll och framställningssätt liksom det pedagogiska anslaget bidrar till en identifierbar kunskapsprogression hos eleverna. Hans Almgren är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014.

Årets Lärkanpris 2014 i kategori Universitet/Högskola tilldelas Roger Ellmin
Roger Ellmin är en mycket välkänd och uppskattad författare inom såväl skola som lärarutbildning. Hans produktion av läromedel kan delas in i sex kategorier: Konflikthantering i skolan, Elevers lärande, Utvärdering, Portfolio för elever, Ledarskap samt Förebyggande av mobbning. Läromedlen utmärks av tydlig struktur, pedagogisk uppläggning och ett lättillgängligt språk. Ellmin var även en av de första författarna i landet som lanserade port-foliometoden i svensk skola. Han har därigenom bidragit till att underlätta lärares elevbedömningar och möjliggjort för elever att kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Roger Ellmin är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014.

28 oktober 2016