Krönika: Framtidens läromedel – en spännande framtid!

00-talets senare hälft har fört med sig en explosion av ny digital teknik. Det som startade på 90-talet med storslagna visioner om att framtidens läromedel minsann skulle etableras lika fort och snabbt som den traditionella tryckta läroboken visade sig dock vara felkalkylering. Läromedelsförlag som gjorde enorma investeringar i tron på att visionerna skulle ge goda förutsättningar inför framtiden blev snabbt återhållsamma. Visionerna och drömmarna fick läggas på is och de investeringar som gjorts i dyr teknik förde med sig röda siffror i resultaträkningarna. Under 90-talet blev vi upphovsmän betraktade av förlagen som mindre viktiga. Helt klart mindre viktiga än tekniken. Dyr teknik sattes före det pedagogiska textinnehåll som läsaren, eleven eller studenten skulle ta del och lära sig av. I början av 00-talet blev läget därför det omvända. Eftersom många förlag hade gjort kostsamma felsatsningar i dyr teknik under 90-talet drogs svångremmen åt i början av 00-talet och nya digitala satsningar var inte i fråga. Förlagen hade visionerna men förstod inte hur de skulle lösa ekvationen med bokkalkylerna.

2005 fick vi en definierad juridisk term i upphovsrättslagen (URL) nämligen överföring till allmänheten. En publicering på Internet är ett förfogande likväl som andra förfoganden och det är upphovsmannens rätt att erhålla ersättning. Det kan tyckas juridiskt överbeskyddande att behöva detaljreglera något som redan är självklart men det är nödvändigt för att trygga och skydda upphovsmannens verk. Den grundläggande principen i URL är att upphovsrätten alltid tillkommer den fysiska personen och hon eller han har rätt att bestämma verkets förpackningsform.

För det är just det som det handlar om – förpackningsformer! Som vi ser det ligger alla spännande möjligheter alldeles runt hörnet. En del sitter vi med just nu och ska ta ställning till. Och det är nu som alla intressenter flockas runt upphovsrätten. Vi har alla vår del i denna framtid och för varje steg vi tar gäller det att etablera och förankra nya reformer som ska passa och gälla för alla som har del i detta ekonomiska system, och i detta räknar vi även in piraterna. Alla behöver blåslampor, och kritik från pirater är bra om det leder till debatt med hög takhöjd. Upphovsrätten har fått utstå många påfrestningar, men den är etablerad och förankrad i hela världen och det vore osant att påstå något annat. Så skäll inte på upphovsrätten när det egentligen är något helt annat vi diskuterar – nämligen avtalsvillkoren för de nya tekniska förpackningsformerna. De kommer alltid att finna sina former inom ramen för den etablerade upphovsrätten eftersom den ekonomiska kalkylen måste gå ihop. Och det är vi upphovsmän som ska sätta villkoren i avtalen.

Under året kommer många nya tekniska förpackningsformer att lanseras. Det är inte längre e-böcker och ljudböcker i våra egna datorer som är det nya utan vi har den senaste tiden fått lära oss om molntjänster där vi har tillgång till vårt egna bibliotek via utomstående server. Vi köper helt enkelt tjänsterna som exempelvis funktioner, lagring och processorkraft över nätet och behöver således inte själva ha den tekniska kontrollen.

Men hur etablerar vi all denna nya teknik även i skolan?

Skolans uppgift är att överföra samhällets samlade kultur och kunnande till nästa generation och i det ligger implicit att följa med i utveckling och se till att dagens elever får en för deras framtid så bra utbildning som möjligt. Dessvärre visar statistiken att eleverna i Sverige i bland annat ämnet matematik har sämre kunskaper jämfört med elever för 10 – 20 år sedan. Här har vi ett stort bekymmer att tampas med. I dagsläget används på tok alldeles för lite av skolornas resurser till läromedel. Skolornas budgetar skulle vinna på att ha ett öronmärkt konto för läromedel. Detta skulle gälla för såväl kommunala skolor som friskolor. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett skola. Elever som inte har möjlighet till tekniken i hemmet ska kunna erbjudas den i skolan. På det sättet får vi en skola med läromedel som följer med tiden. Kvalificerad läromedelslitteratur är både sak- och fackgranskad och håller en hög nivå. Att tumma på den sänker utbildningsnivån i skolan. När det gäller just matematikundervisningen så skulle en möjlighet vara att öka kunskapen hos eleverna genom att flytta undervisningen till konkreta miljöer utanför klassrummet. Det här kallas augmented reality vilket betyder förstärkt eller förhöjd verklighet. En verklighet simuleras virtuellt genom en mobil enhet som möjliggör för eleverna att befinna sig på en speciell plats t. ex en historisk plats. Där ska eleverna hitta lösningar på matematiska problem och för att lösa dessa måste de ge sig ut i den virtuella miljön. Genom att göra mätningar och beräkningar i en konkret miljö ökar förståelsen för hur matematiken fungerar och eleverna kan tillgodogöra sig kunskapen på ett mer realistiskt sätt. Att öka lust och tilltro till den egna förmågan att lära sig är A och O. Vi läromedelsförfattare har förmågan att skapa goda läromedel. Det gäller dock att skolan ges ekonomiska resurser att använda dessa.

8 april 2011

Jöran Enqvist ordförande
Jenny Lundström  förbundsdirektör